ਹੁਣ ਕਿੰਝ ਦਿਨ ਕਢਦੇ ਹਾਂ ਓਹ ਖਬਰ ਨੀ ਲੇਂਦੀ,
ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨੀ ਪੇਂਦੀ ...
ਕਿੰਝ ਸਮਝਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ #ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵੇ,
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ... :/ :(

Leave a Comment