ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ #Rose ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਏ
ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ #Red _Rose ਦਵਾ ਕਿਵੇਂ
ਇਕ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ #ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਤਾ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ #Propose ਕਰਾ ਕਿਵੇਂ
ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ
ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ #Valentine ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ?

Leave a Comment