ਗੁੱਡੀ ਚੜਦੀ ਨਹੀ ਵੀਰੇ,,
ਚੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ
ਰੱਬ ਕਿਸਮਤ ਅੱਧੀ ਲਿਖਦਾ,,
ਅੱਧੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ !!!

Leave a Comment