ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ #ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ__
#ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ __
.
.
ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਏ
ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜੂਰ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ :( :'(

Leave a Comment