ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਕਿ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋ ,ਕਿ ਕਰਜ ਬਣ ਜਾਵੇ,
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਖਾਵੋ ਕਿ ਮਰੀਜ ਬਣ ਜਾਵੋ,
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ,
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ,
ਐਨੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ,ਚਿੰਤਾ ; ਚਿਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ....

Leave a Comment