ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲਭ ਦੀਆਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਫ਼ਬ ਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਖੋ ਗਈ ਹੈ ?
ਕਿਉਂ ਵੱਖ ‪ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?
ਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ :'(
ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ.....

Leave a Comment