ਕੁੜੀ :: ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਐਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ
ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾ ਤੇ ਮਰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ

ਮੁੰਡਾ :: ਲੱਭਣਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ Jatt ਵਰਗਾ ਕੋਈ
ਚਾਹੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ.....

Leave a Comment