ਮਾਫ ਕਰੀ Rabba, 
Dill ❤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਅਾ ਹੋਵੇ ...
ਦੇਦੀ ਮੇਰੇ Hisse ਦੇ ਸੁੱਖ, 
ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ
ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੰਝੂ ਅਾਇਅਾ ਹੋਵੇ !!!

Leave a Comment