ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੇ ਮੈਡਮ ਆਖੇ:-
"ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ"

ਅਤੇ ਘਰੇ ਸੱਸ ਆਖੇ:-
"ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ" 😂😂😂

Leave a Comment