ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮੁੱਛ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਟਿਕਦਾ,
ਨਿੱਤ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦਾ,
ਕਾਲੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ,
ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਬਾਪੂ ਚੜਗੀ ਜਵਾਨੀ.....

Leave a Comment