ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ #ਯਾਰ ਤੁਰ ਗਿਆ,
ਸੀਨੇ ਤੇ ਕਰ ਵਾਰ ਤੁਰ ਗਿਆ,
ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ,
ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਗੱਦਾਰ ਤੁਰ ਗਿਆ...

Leave a Comment