ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਨ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਅਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ
ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਅਾਰ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ #ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ <3

Leave a Comment