ਉਸਨੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾ 36 ਮਿਲ ਜਾਣੇ ,,,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ:-
ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ? ਹਾ ਹਾ :D

Leave a Comment