ਐਵੇਂ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ,
ਸਾਥੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜਹਿਰ ਘੋਲ ਹੋ ਗਿਆ,
ਰਹੂ ਉਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਸਿਮਦਾ,
ਹੀਰਿਆਂ ਭੁਲੇਖੇ ਲਵ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚ ਫਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ...

Leave a Comment