ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹਾਂ,
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ
ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ,
ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ...

Leave a Comment