ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੈੱਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ,
🤔
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ #ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ
3 ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ 😜 😂

Leave a Comment