ਨੈਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਲਾੲੀ ਮਿੱਠੀੲੇ,
ਮੱਖਣ ਪਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕਦੇ ਨੀ ...
ਜੇ ਮੈਥੋ ੲਿੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਅਾ ...
ਤਾਂ ਤੈਥੋ ਨੈਣ ਨਈਓ ਜਾਣੇ ਹਟਾੲੇ ਮਿੱਠੀੲੇ ...!!!

Leave a Comment