ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਨੀ ਸੀ #Pen ਰੱਖਦੇ
3 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲਿਖਦੇ
ਨੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ #Parker 'an ਦੇ ਢੇਰ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ...
ਆਪ ਅਸੀਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ...!!!!

Leave a Comment