ਮੈ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡਰਾਉਂਦੇ,
ਸਾਡੇ ਪਾਕ #ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਲਾਉਦੇ <3
ਕਈ ਕੈਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ #ਇਸ਼ਕ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜੂ
ਨੀ ਤੂੰ ਜੱਟ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ #ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਜੂ <3

Leave a Comment