ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਲਈਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਈਦੇ,,,

ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੀ ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗ ਦੀਵਾਨੇ
ਫੇਰ ਵੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਈਦੇ ?

Leave a Comment