ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ...
ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਵੇਂਹਦੀ ਸੀ
ਜਦ ....... ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਗਦਾ ਸੀ ....

1.ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲਾ
2.ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲਾ
3.ਕੁਲਚਿਆਂ ਵਾਲਾ
4.ਯਾਰ

Leave a Comment