ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ
ਵੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ
ਖੋਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ...

Leave a Comment