ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦਾ Kafan ਕਰ ਦਿਉ
ਸਾੜਿਓ ਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ
ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁਹਰੇ Dafan ਕਰ ਦਿਉ

Leave a Comment