ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ
ਚੱਕਵੇਂ ਜੇ ਸੂਟ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ
ਬੰਨਦਾ ਆਂ ਪੱਗ #ਪਟਿਆਲਾ_ਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ
ਅੱਗ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ

Leave a Comment