ਐਵੇਂ ਝੱਲੀਏ ਨਾ ਝੱਲ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਨੀ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਨੀ...
ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਦਾ
ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਏ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਏ ਰੱਬ ਦੀ
ਜੱਟ ਵਾਅਦਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੀ
ਨੀ ਫਿਰੇ ਪੱਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ...

Leave a Comment