ਗਾਲਾਂ ਕਢਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਢ ਦੇਈਏ
ਪਰ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ....

ਏਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ChAk ਲੈ ਆਈਏ
ਬੱਸ ਤੇਰੇ ਸਾਂਡ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ :D :P

Leave a Comment