ਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੈ ਨੀ
ਜੋ #ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ
ㅤㅤㅤ
ਤੇਰੇ #ਯਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ
#ਪਟੋਲੇ ਸਿਰੇ- ਸਿਰੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ !!! ;) :P

Leave a Comment