ਪਿੰਡਾਂ‬ wich ਰਹਿਨੇ ‪ਆ‬,
‪‎ਖਾਣ‬ ਪੀਣ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਆ....
‪‎ਕੱਪੜੇ‬ ਭਾਵੇ ‪#‎ਦੇਸੀ‬....
‪#‎ਪਰ‬ ਸੌਂਕ ਸਾਡੇ ਅੱਥਰੇ ‪ਆ

Leave a Comment