ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰ ਲੂ 😎
ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਅੱਡੀਆਂ 👣 ਦਾ...
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਣੀ 💧 ਭਰਦੀ
#ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ 👌 ਜੱਟੀਆਂ ਦਾ

Leave a Comment