ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਧਰੇਗੀ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਤਰੇਗੀ
ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਝੱਗ ਨਹੀਓ ਮੁੱਕਣੀ
ਬਾਬਾ ਵੇ #ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂਓ ਮੁੱਕਣੀ
ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ ਭਾਂਵੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨੇ
ਦੋਖੀਆੰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂਓ ਮੁੱਕਣੀ
ਬਾਬਾ ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂਓ ਮੁੱਕਣੀ ~

Leave a Comment