ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਗਈ
ਕਿਉ ਜੋ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ...
ਜਿਸਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧ ਗਈ
ਕਿਉਕੇ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ...

Leave a Comment