ਇੱਕ ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ
#ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ
ਤੋੜੇ ਤੋ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾ ਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ
ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਬੱਸ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ...

Leave a Comment