ਪਿਆਰ-ਪਿਆਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ,
ਪਿਆਰ ਨਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ ,
#ਦਿਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ,
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਸੀ

Leave a Comment