ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ,
ਮੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ,
#ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਤਾਈਂ,
ਹੋਰ ਸਤਾਈਏ ਨਾ ,
ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਰੋਕਣ,
ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ !!!

Leave a Comment