ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ,
ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਏਗਾਂ
ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਭ ਹੀ ਲੈਣੇ
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਕੋਏਂਗਾ...
ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਦੇ,
ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰਵਾਏਂਗਾ...

Leave a Comment