ਤੇਰੇ ਤੋ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ...

Leave a Comment