ਰੇਹੜੀ Utton ਕੱਪੜੇ Le Ke
ਕਹਿੰਦੀ Branded ਆ__,,,,
.
.
.
ਤੇਰੇ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਤਾਂ ਬੀਬਾ
ਸਾਡੀ ਗੋਹੇ ਵਾਲੀ ਦਾ Standard ਆ... :P

Leave a Comment