ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡਾ "ਵਕਤ" ਦੇਖ ਕੇ
ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ...
ਅਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲਿਅਾਵਾਂਗੇ ਕਿ
ਮਿਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਥੋਂ #ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ..

Leave a Comment