ਜੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ
ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜਜਬਾਤਾਂ ਨੂੰ !!!
ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ
ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ !!!
ਬਿਨ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਉਹ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ
ਕਿ ਕੀ-ਕੀ #ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤ ਰਿਹਾ !!!
ਨਹੀਂ ਤਾ ਆਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨੂੰ !!!

Leave a Comment