ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ Powder,
#Beauty ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ__

Dictionary ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ Meaning
ਸਾਨੂੰ #English ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ_ :D :P

Leave a Comment