ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਆਖ ਦੇਵਾ 😘 ਗੱਲ PUTTT ਕੇ,
ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 😜 ਚੈਨ-ਵੈਨ ਲੁੱਟ ਕੇ
ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ 😑 ਦੱਸਾਂ ਬੋਲ ਕੇ
ਜਿਹੜੇ #DIL ❤ 'ਚ ਖਿਆਲ ਚਲਦੇ…
ਸੱਚੀ #ਸਰਦਾਰ ਜੀ 👌ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਉਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ…
oO ਸੱਚੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 😍 ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 💭 'ਚ ਆਉਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ...

Leave a Comment