ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ,
ਬਨੈਣ ਤਾਂ 'ਹਨੀ ਸਿੰਘ' ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ
ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪਾਵਾ ਤਾਂ 'ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ' ਵੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ
ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਸਾਦਗੀ ' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ
ਹਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ
ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਓਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਦਾ
ਟੋਪੀ ਤਾ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ..

Leave a Comment