ਨਾ ਕਰ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ,
ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ....
.
ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾ ਇਹ ਮਜਾਕ ਬਣ ਜਾਣਾ,
ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ...

Leave a Comment