ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ
ਇਹ ਸਾਵਧਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ
ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
🤔 ਜਾਂ ਫੇਰ 🙄

ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ
😂😂😂

Leave a Comment