ਸਾਹਮਣਿਓ ਟਰੱਕ 🚒 ਆਏ ਤਾਂ
ਉਣਾ ਕ ਹੀ ਹਟੋ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਜਾਏ
🙄
ਪਰ ਸਾਹਮਣਿਓ ਜਨਾਨੀ👩
ਸਕੂਟਰੀ 🛵 ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ
ਖੇਤਾਂ🚜 ਚ ਭੱਜ🏃 ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
😂😂

Leave a Comment