ਜੋ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀ ਕਦੇ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਪਤਨੀ
ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

Leave a Comment