ਮੈਂ :– Hi
ਕੁੜੀ :– Hi Bro 😊

ਮੈਂ :– ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ
*ਭੈਣ #Block ਹੀ ਕਰ ਗਈ* 😜😂😜😂

Leave a Comment