ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕੜਿਆਂ ਦਾ....
ਚੂੜੀਆਂ ___ ਦਾ ਨਹੀਂ ||
ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ....
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ||

Leave a Comment