ਲੋਕ ਆਖਦੇ Aa ਅਮਲੀਆਂ Naal
ਕੁੜੀਆਂ Bahut ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਸਦੀਆ....
.
.
.
.
ਦਸੋ ਹੁਣ...
ਸੋਹਣੀ Kudi ਫਸਾਉਣ ਲਈ
Banda ਅਮਲੀ ਬਣਜੇ? :P

Leave a Comment