ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਦਾ,
ਯਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ....
ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ,
ਜੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ…

Leave a Comment